Home

Ringvaart

Rentmeesterskamer

De Rentmeesterskamer, opgericht in 1926, is een zelfstandige stichting met eigen statuten. Het doel van de Rentmeesterskamer is het beroep van de rentmeester NVR te bevorderen en toezicht te houden. Zij doet dit door van de rentmeester de eed of de belofte af te nemen en op te treden als tuchtrechter van de rentmeesters, die lid zijn van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR).

Alle rentmeesters NVR hebben zich vrijwillig aan dit tuchtrecht onderworpen. Zij hebben de eed of de belofte afgelegd, dat zij zich zullen houden aan de gedragscode. Zij accepteren dat een onafhankelijke tuchtrechter in een concreet geval beoordeelt of de rentmeester correct en overeenkomstig deze gedragscode heeft gehandeld. De Rentmeesterskamer bewaakt op deze wijze via het tuchtrecht de kwaliteitsstandaard van de rentmeesters. Het tuchtrecht is niet bedoeld om civielrechtelijke geschillen tussen rentmeesters en derden te beslechten. Het tuchtrecht is een instrument voor kwaliteitshandhaving binnen een groep professionals, die gemeenschappelijke waarden delen.

Klachten over rentmeesters worden behandeld volgens het Reglement inzake de tuchtrechtspraak van de Stichting Rentmeesterskamer. Op deze site vindt u informatie over de gang van zaken bij het indienen van een klacht.