Beëdiging rentmeesters

Eenmaal per jaar vindt de beëdiging van nieuwe leden plaats. Tijdens een feestelijke bijeenkomst leggen de nieuwe Rentmeesters NVR de eed of de belofte af dat zij de eer en stand van de Rentmeester NVR hoog zullen houden.

De laatste beëdiging vond plaats op 1 november 2023 in Kasteel Groeneveld te Baarn. Tijdens de 135e zitting van de Rentmeesterskamer kregen 26 rentmeesters uit handen van de voorzitter, mr. A.P.W. Esmeijer, het beëdigingscertificaat uitgereikt.

Beëdiging rentmeesters in Baarn 2023

Eed of belofte

De eed bij de beëdiging tot Rentmeester NVR luidt als volgt:
“Ik zweer (beloof) dat ik mijn werkzaamheden als rentmeester te goeder trouw en naar mijn beste kennis en wetenschap zal verrichten en mij zal houden aan de wet en de bepalingen van statuten en reglementen van de Rentmeesterskamer, en dat ik niets zal doen of nalaten, waardoor de eer van de stand der rentmeesters zou kunnen worden geschaad. Zo waarlijk helpe mij God almachtig (dat beloof ik)”