Vaak gestelde vragen

Wie kunnen een klacht indienen?

Klagers kunnen zijn:

  1. opdrachtgevers van de rentmeester
  2. collega rentmeesters
  3. personen, die direct in een belang zijn geraakt.

Waarover kunt u klagen?

Elke rentmeester NVR is gebonden aan de door hem afgelegde eed/belofte en aan de Gedragscode. Uw klacht zal moeten inhouden dat de rentmeester niet heeft gehandeld zoals hierin is bepaald. In uw klacht zult u toelichten waarom u dat vindt.

Wanneer kunt u klagen?

In het reglement is bepaald dat u binnen een redelijke termijn na het ontstaan van de klacht in actie moet komen. Wat redelijk is, zal vaak afhangen van de complexiteit van de klacht, maar in het algemeen moet gezegd worden dat u niet te lang mag wachten.

Waar kunt u klagen?

U dient uw klacht in bij het ambtelijk secretariaat van de rentmeesterskamer. Op deze site vindt u een klachtenformulier, dat u kunt printen en met eventuele bewijsstukken in zesvoud per post kunt toezenden aan de rentmeesterskamer. Vragen over de procedure kunt u per e-mail stellen aan de ambtelijk secretaris.

Wat kost een klachtprocedure?

Na ontvangst van uw klacht wordt u gevraagd een bedrag ad € 50,00 aan griffierecht over te maken op de rekening van de rentmeesterskamer. De klachtprocedure kent geen kostenveroordelingen.

Hoe verloopt de procedure?

Na ontvangst van het griffierecht wordt de klacht in behandeling genomen. De rentmeester krijgt gedurende zes weken de gelegenheid om een reactie in te sturen. U krijgt daarvan een kopie. Daarna wordt meestal een zitting gepland, waarop u en de rentmeester voor een Commissie van Onderzoek de eigen standpunten kunnen toelichten. Aan het einde van deze mondelinge behandeling deelt de voorzitter mee wanneer een beslissing op de klacht zal volgen. De uitspraak is schriftelijk en wordt aan partijen toegezonden.

Wat kan de Rentmeesterskamer beslissen?

In de eerste plaats beoordeelt de rentmeesterskamer of u klachtgerechtigd bent. Daarna kijkt de rentmeesterskamer of de klacht gegrond dan wel ongegrond is. Als de klacht gegrond wordt bevonden, kan de rentmeesterskamer een waarschuwing of een berisping geven of de klacht gegrond verklaren zonder het opleggen van een sanctie, maar in uitzonderlijke gevallen kan de rentmeester ook bij het bestuur van de NVR worden voordragen tot schorsing dan wel tot ontzetting als lid van de NVR.